Reglement voor deelnemers

Algemene bepalingen

Privacy:

Bij inschrijving voor deelname geef je de organisatie van de Rhenense Bosloop je naam, geboortedatum, geslacht, atletiekvereniging waar je lid van bent, woonplaats en email-adres. Deze gegevens zijn nodig om je te identificeren en om de wedstrijden te organiseren. Je gegevens, m.u.v. email-adres, zullen op de website uitslagen.nl te zien zijn in uitslagenlijsten (opm.: de geboortedatum wordt vertaald naar een leeftijdscategorie). Tevens geef je naam- en adresgegevens en bankrekeningnummer (iban) ten behoeve van de incasso van je inschrijfkosten; deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de financiële administratie. Naast genoemde publicatie in uitslagenlijsten worden geen gegevens verspreid buiten de organisatie. Tijdens en rondom de wedstrijden kunnen foto’s worden gemaakt die gepubliceerd kunnen worden op openbare websites. Iedere deelnemer geeft hiervoor toestemming bij de inschrijving; bij deelnemers onder de 16 jaar is het de ouder of voogd die hiervoor bij inschrijving toestemming geeft.

1  Door de inschrijving voor de Rhenense Bosloop verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van dit ‘Reglement voor deelnemers aan de Rhenense Bosloop’ en dit te accepteren. Bij digitale inschrijving wordt verwezen naar de plaats waar dit reglement te lezen is en bij inschrijving ter plaatse is een exemplaar aanwezig.

2  Door de inschrijving voor de Rhenense Bosloop verklaart de deelnemer er mee akkoord te gaan dat er foto’s en video’s gemaakt kunnen worden van de deelnemers en van het evenement als geheel, die o.a. via de website van Arena-atletiek te zien zullen zijn.

3  Aanwijzingen en instructies van politie, verkeersregelaars, verkeersbegeleiders, medewerkers en/of vrijwilligers betrokken bij de organisatie van de Rhenense Bosloop moeten direct en stipt worden opgevolgd. Het niet opvolgen van de aanwijzingen en instructies kan diskwalificatie en/of uitsluiting van deelname aan de Rhenense Bosloop tot gevolg hebben.

4  De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de Rhenense Bosloop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de organisatie ontheffing is verleend.

5  Van de deelnemers wordt verwacht dat ze niet alleen met elkaar, maar ook met andere (langzamere) gebruikers van de parcoursen, de hulpverleners, de vrijwilligers en de medewerkers van of namens de organisatie correct omgaan en hun eigen en andermans veiligheid niet in gevaar brengen.

6  De organisatie registreert de gelopen tijden van de deelnemers en maakt daarbij gebruik van een tijdregistratiesysteem. Van iedere deelnemer die het parcours correct heeft afgelegd en op juiste wijze de start en finish is gepasseerd, wordt in principe de gerealiseerde tijd gepubliceerd. Er is geen discussie of correspondentie mogelijk over de door de organisatie vastgestelde tijden, tenzij er duidelijk sprake lijkt van fouten.

7  De organisatie heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de uitslag te halen.

8  Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten. Voor eventueel veroorzaakte schade kan de loper zelf aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid

9  Deelname aan de Rhenense Bosloop geschiedt op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, nog voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens tengevolge van grove schuld van de organisatie. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schade tengevolge van letsel of overlijden.

10 De organisatie behoudt zich het recht voor de routes op bepaalde delen te wijzigen of de loop of een onderdeel ervan af te gelasten op grond van weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij of waaronder de Rhenense Bosloop of een onderdeel ervan redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. Het besluit van de organisatie om de loop of een onderdeel ervan geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten, c.q. schade.

Overige bepalingen

11 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider

Reacties zijn gesloten.